O NÁSPARTNEŘIFOTOGALERIEDOKUMENTYKONTAKTY

Hledat

Klíče pro život

kliceprozivotObčanské sdružení Altus realizovalo tvorbu a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti Průřezových témat v Pardubickém kraji.

Cílem projektu je vytvoření systému podporujícího trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky tohoto vzdělávání. Bližší informace o projektu www.kliceprozivot.cz.

Cílem je zkvalitnění práce s dětmi a mládeží v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, prohloubení znalostí v daných průřezových tématech a osvojení si inovativních metod při respektování různých podmínek. Cílovou skupinou klíčové aktivity jsou děti a mládež, pedagogičtí pracovníci středisek volného času, školních klubů, školních družin a pracovníci nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží. V rámci pilotáže sdružení realizuje celkem osmnáct projektů v Pardubickém kraji.

1. Multikulturní výchova

Cílem Multikulturní výchovy a její podstatou je:
Naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může být dána národností, jazykem, etnickou příslušností, kulturou, náboženstvím, sociální zkušeností...). Naučit se chápat podstatu této odlišnosti a vidět možnou společnou rovinu porozumění. Chápat vlastní kořeny a vlastní odlišnosti. Vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití v podmínkách multikulturní společnosti.

2. Medializace a mediální výchova

Cílem mediální výchovy je zvyšování mediální gramotnosti cílové skupiny, tj. pedagogičtí pracovníci pracující ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a pracovníci pracující s dětmi a mládeží v NNO a při působení na děti a mládež. Smyslem je poskytnout cílové skupině návod při výchově mediálně gramotného mladého člověka, který je schopen maximálně využívat dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a praxi.

3. Výchova k dobrovolnictví

Cílem Výchovy k dobrovolnictví je zvýšení povědomí o práci dobrovolníků v ČR.  Zviditelnění pozice dobrovolníka při práci s dětmi a mládeží ve volném čase a uvědomění si přínosu dobrovolnictví pro jednotlivce i společnost. Zvýšení povědomí o dobrovolnické práci v oblasti práce s dětmi a mládeží. Vnímání dobrovolnictví jako všeobecně prospěšné činnosti, která obohacuje obě zúčastněné strany.
Podpora dobrovolnických aktivit a aktivit usilujících o společenské uznání dobrovolné práce, hodnot tímto způsobem nabytých, znalostí a dovedností a jejich společenského uznání v přechodu ze vzdělávání do pracovního procesu.

4. Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání

Zdravé klima ve vzdělávání znamená ideální stav, za kterého vznikne v organizacích zabývajících se zájmovým a neformálním vzděláváním bezpečné, tolerantní, interkulturní prostředí, které bude přístupné všem dětem a mládeži bez ohledu na jejich sociální zázemí, původ a speciální vzdělávací potřeby a zaručí, že všechny děti a mládež budou mít stejnou možnost plnohodnotně rozvíjet svou osobnost, znalosti a dovednosti.

5. Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství

Cílem Participace a informovanosti je cesta k aktivnímu občanství, aktivní a uvědomělé zapojení mladých lidí do společenského života.

Zvýšení schopnosti dětí a mládeže v práci s informacemi, jejich vyhledávání a užívání v praktickém životě. Zvýšení zájmu dětí a mládeže o společnost, veřejné dění a občanskou společnost. Podpora aktivit a činnosti mládeže směřující k demokratizaci škol a školských zařízení, rozvoje participačních aktivit a překonání bariér v zapojení do veřejného života.

6.Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Za inkluzívní uspořádání považujeme takové, které bere v úvahu možné obtíže přístupu určitých skupin do některých oblastí, a proto těmto skupinám věnuje specifickou pozornost a podporu s cílem dosáhnout vysoké míry otevřenosti ve vztahu ke skupině a zároveň s cílem podpořit obecné vědomí, že tyto skupiny jsou plnohodnotnou součástí příslušné oblasti. Inkluzi lze považovat za nejvyšší a proto nejobtížněji dosažitelný stupeň zapojení dítěte, protože předpokládá skupinu v nejsilnějším smyslu slova.
Inkluze znamená fyzicky dostupné, sociálně inkluzívní a plnohodnotné přijetí v komunitě.

loga_kliceprozivot

pardubicky-kraj-logo-00o-1200x675-cropped logo-chrudim radampak-logo-800x445Logo-MSMT
(c)2011 - Občanské sdružení ALTUS
Foto použito © Godfer / Fotky & Foto
Web vytvořil Lukáš Rolínek - NETOVKY.info Systém běží na CMS Joomla 1.5