O NÁSPARTNEŘIFOTOGALERIEDOKUMENTYKONTAKTY

Hledat

Další projekty

2012 – 2013 Ekologické vzdělávání občanů Pk


Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství" je projekt, který realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (provozovatel Regionálního odpadového centra) ve spolupráci se svými partnery - Občanským sdružením Altus, Pardubickým krajem a Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Žádost o dotaci byla podána v rámci 37. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání. Předpokládaná doba realizace projektu je od 6. 8. 2012 do 30. 10. 2013.

Spolufinancování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu

Cílem projektu je prostřednictvím dalšího vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí zvýšit povědomí veřejnosti Pardubického kraje o ekologii, odpadovém hospodářství a ochraně vlastního životního prostředí. Projekt je na území Pardubického kraje zaměřen na účastníky dalšího vzdělávání. Realizací souboru vzdělávacích aktivit bude docíleno ekologické osvěty občanů, vzrůstu úrovně vzdělanosti veřejnosti Pardubického kraje v oblastech odpovědného spotřebitelského chování, odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelného rozvoje, které uplatní v občanském, osobním i pracovním životě.

Druhotným cílem projektu je rozvíjet vztah veřejnosti k pardubickému regionu a posílit tak lokální význam občanství. Záměrem je vytvořit nové regionální tradice a jejich prostřednictvím nabídnout veřejnosti smysluplnou, atraktivní formu trávení volného času. Projekt klade důraz na individuální další vzdělávání jednotlivců jako hodnoty, kterou člověk v průběhu života získává a zlepšuje tím svoji uplatnitelnost na trhu práce.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím různorodých aktivit:

1. Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů do 5 složek - smyslem aktivity je podat veřejnosti informace o tom, jak správně třídit odpady a jaký je praktický význam separace odpadů.

2. Komunikace způsobů využití a zneškodnění odpadů - náplní této aktivity je představit veřejnosti Pardubického kraje způsoby využití a možnosti zneškodnění odpadů.

3. Ekoporadna - poradenství pro širokou veřejnost v oblastech zdravého životního stylu, místního udržitelného rozvoje, ekospotřebitelství, zeleného úřadování, domácí ekologie, ochrany přírody a Natury 2000, pomoci s handicapovanými živočichy.

4. Na kole krajem - vzdělávací cyklistické výlety po Pardubickém kraji zaměřené na kulturní dědictví regionu, rozvoj vztahu k regionu, přírodní zajímavosti.

5. Odborné exkurze - šest dvoudenních odborných exkurzí pro veřejnost, zaměřených na současná aktuální témata z oblasti ekologie: nakládání s odpady, ekologické zemědělství, hospodaření v lese a jeho funkce, právo v oblasti životního prostředí, ZEVO ano či ne, ekologický a úsporný domov.

6. Publikační a vydavatelská činnost - cílem této aktivity je tvorba her s přírodní a ekologickou tématikou, hry zároveň doplní jiné aktivity projektu, na kterých budou poskytovány účastníkům.

7. Poznejme svůj kraj - je vědomostní a motivační soutěž provázaná s aktivitou "Na kole krajem". Cílem této aktivity je rozvíjet vztah občanů Pardubického kraje k regionu, rozvíjet znalosti občanů o regionu a zároveň motivovat účastníky ke smysluplné, aktivní a vzdělávací formě trávení volného času.

eu

2009 – 2010 Chrudim plná zážitků – Balóny nad Chrudimí


1Akce s názvem Chrudim plná zážitků proběhla v letech 2009 a  2010.
Jednalo se o dva ročníky této akce, která byla uspořádána mimo jiné na podporu cestovního ruchu v Chrudimi.

Hlavními pilíři celé akce byly Rallye Železného hory a Balóny nad Chrudimí. Právě vzlety horkovzdušných balonů zajišťovalo naše sdružení.

Vyvrcholení proběhlo v sobotu večer, kdy proběhlo noční svícení na Resselově náměstí v Chrudimi, které osvítily dva horkovzdušné balóny.

CVVZ 2010 Chrudim


2CVVZ proběhla ve dnech 12.-14. listopadu 2010 na 2 školách v Chrudimi. Gymnáziu J, Ressela a Střední škole strojírenské, průmyslové. Oficiální začátek akce byl v pátek od 17:00, kdy začal probíhat registrace účastníků. Od té doby do konce akce jich bylo zaregistrováno 599. Převážně se jednalo o pracující s dětmi a mládeži, pro které byla akce určena.

V 18:00 začaly probíhat první programy. Ty trvaly 90 minut a v jednu chvíli jich probíhalo 15-20. Programy byly děleny na semináře, workshopy, diskuze, pohyb, exkurze, vše se zaměřením na činnost s dětmi a mládeží.

Průměrný věk účastníků: 25,0 let.

Počet měst, z kterých účastníci přijeli: 250 (nejvíce Brno - 42, Hradec Králové - 34, Ostrava – 22).

Počet organizací, za které účastníci přijeli: 212 (Pionýr, Junák, Déčko Rychnov nad Kněžnou…).


Typy programů

 • Workshop - je klasická forma rukodělné činnosti, při které si něco vyzkoušíte, naučíte se něco vyrábět, realizovat, zahrajete si.
 • Seminář - je klasická výuková forma, kdy lektor vás chce něco naučit nebo vám předat
  z vlastních zkušeností.
 • Diskuse - je rovněž klasickým programem, kde společně s lektorem budete hledat odpovědi na palčivé otázky dneška.
 • Pohyb - je druh programu, ve kterém budete moci vypnout myslící ústrojí a budete se moci odreagovat u sportovních nebo tanečních aktivit.
 • Exkurze – na většině CVVZkách se tento typ programu dělil zvlášť jako doprovodný program. My ho chceme povýšit na plnohodnotnou programovou úroveň a určitě se bude na co těšit.
  • mezi zajímavosti patřil například program Rudolfa Desenského – psychologa psů, seminář známe psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové s programem Základní problémy při výchově  a vzdělávání ve věku 7-15 let a taneční pohybový kurz Zumby.
  • v rámci akce se nám podařilo získat slevu na dopravu účastníků ČD, kteří mohli využít tarif VLAK+ (cesta zpět zdarma).
  • záštitu nad akcí převzalo Zastupitelstvo města Chrudim a Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje.
  • ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže se nám podařilo zorganizovat 12 famtripů v mikroregionu Chrudimsko-Hlinecko za účelem propagace této oblasti.
  • V průběhu akce vyšly 4 čísla novin Plamen CVVZ, kde se účastníci dozvěděli více o probíhající akci, technické a provozní informace, co se připravuje a reportáže z proběhlých seminářů.

2004 – 2011 Den s technickými službami


3Již sedm let pořádáme akci s názvem „Den s technickými službami“.
Ten se koná na Školním popřípadě Resselově náměstí v Chrudimi, kde je připraven pestrý a bohatý program pro žáky mateřských, základních škol a také pro širokou veřejnost. Program pro děti a veřejnost hlavně se zaměřením na témata třídění odpadu, rukodělné aktivity a bohaté soutěže.
Ekocentrum Paleta představuje svůj stánek věnovaný ekologii a činnosti o odpadu a kompostování. Po celou dobu konání akce si mohou lidé prohlížet strojní park technických služeb.

Kdo si hraje, nezlobí

Akce určená pro děti školního věku během podzimních prázdnin. Zde si mohly děti přijít zahrát hry v tělocvičně, airsoft, hry na PC či jet na výlet do Backilendu či aquaparku. Probíhá na ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi nebo DDM Ježkovka v Heřmanově Městci.
Je zde připraven program Hry v klubovně. Tady si mohou děti zahrát na počítačích (jak samostatně i síťové hry), tak i deskové hry a hlavolamy.

Dále je program věnován sportovním nadšencům. V tělocvičně na škole si mohou děti zahrát
od florbalu, přes halovou kopanou po házenou či vybiku. Hry jsou voleny a střídány podle zájmu dětí.

Dobrovolnický program Make a Connection - Připoj se

Občanské sdružení Altus bylo je partnerem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia ve spolupráci na dobrovolnickém programu Make a Connection – Připoj se. Kromě vyhlášení kampaně v kraji Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém sdružení bylo přítomno i v hodnotící komisi. Do programu se ve třech krajích sešlo celkem 22 projektů s celkovými požadavky 588.270 Kč. Vybráno bylo celkem 16 projektů, které získaly.

zdroj: web projektu Adrenalin weekend 385.965 Kč.

Jednotlivé dobrovolnické týmy realizovaly svoje aktivity od července do prosince 2009 a kromě toho zástupci týmů prošli i teambuildingovými víkendy, kde poznali další dobrovolníky a získali nové zkušenosti a vědomosti.

Přehled všech podpořených projektů naleznete na stránce www.pripojse.cz

Posílení kapacity romských NNO poskytujících sociální služby v Pardubickém kraji

Cílem projektu, jehož donátorem je ESF/NROS (Globální grant), je posílení kapacity romských NNO v Pardubickém kraji a zlepšení práce romských NNO v Pardubickém kraji, které poskytují sociální služby uživatelům z řad příslušníků romské komunity. Jedná se především o zlepšení schopnosti analyzovat potřeby uživatelů služeb, navrhovat účinná opatření k jejich řešení, nalézat vhodné zdroje financování, provádět kvalitní management a administraci projektů.

Důraz je kladen i na efektivní fungování organizace, strategické plánování, řízení lidských zdrojů a komunikaci s partnery z řad neziskových organizací, veřejné správy, podnikatelských subjektů a médií.

Primární cílovou skupinou projektu jsou existující romské neziskové organizace působící v rámci Pardubického kraje. Vzhledem ke specifické situaci v neziskovém sektoru v rámci romského etnika v Pardubickém kraji (relativně nízký počet fungujících organizací) bylo společně s partnery projektu z řad reprezentantů veřejné správy navrženo doplnit skupinu účastníků o vybrané aktivní příslušníky romské komunity, kteří svou prací přispívají k řešení problémů Romů a nacházejí se v přípravné fázi založení vlastní neziskové organizace.

Potřeba posílení kapacity romských NNO vychází především z informací získaných v rámci konzultací s pracovníky, kteří se z pozice romských koordinátorů ve vybraných centrech Pardubického kraje dlouhodobě zabývají spoluprácí a monitorováním aktivit romských neziskových organizací. Potřeba dalšího vzdělávání a posilování kapacit vychází i přímo od zástupců romských NNO, s nimiž byla v rámci přípravy projektu uspořádána dvě informační a diskusní setkání. Zástupci romských NNO byli dotazováni i v rámci
dotazníkového šetření, které bylo další součástí vstupní analýzy pro potřeby návrhu projektu.


EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2008

Donátorem akce se stalo město Chrudim a Pardubický kraj. Projektem Evropský týden mobility a Evropský den bez aut Chrudim 2008 navazujeme na předchozí ročníky. Cílem projektu je upozornit na automobilovou dopravu ve městě a na nedostatek cyklistických stezek v okolí Chrudimi. V rámci těchto akcí probíhají přednášky ve školách o bezpečnosti jízdy na kole, cyklojízda z Chrudimi do Pardubic a samotný Den bez aut v Chrudimi.

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTI PRÁCE PRO NNO

Během měsíce června uspořádalo Občanské sdružení Altus školení pro neziskové organizace v Pardubickém kraji. To se týkalo požární ochrany a bezpečnosti při práci s dětmi. Ta se uskutečnila v Chrudimi a ve Svitavách. Školení bylo určeno pro pracovníky i dobrovolníky z neziskových organizací, které pořádají akce pro veřejnost, pobytové akce, tábory a podobné aktivity. O školení byly informovány neziskové organizace z celého Pardubického kraje formou zaslání letáku poštou i e-mailem. Tříhodinového kurzu se nakonec zúčastnili členové 15 neziskovek z kraje. Všichni jeho účastníci získali osvědčení o absolvování kurzu.

Účast osoby proškolené požární bezpečností je potřeba například na akcích nad 200 osob v uzavřených prostorech nebo nad 500 osob ve venkovním shromažďovacím prostoru. Školení proběhlo pod záštitou radního Pardubického kraje Miloslava Macely, starosty Svitav Jiřího Brýdla a místostarosty města Chrudim Romana Málka. Díky podpoře Pardubického kraje bylo školení bezplatné.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD A DO Z

Projekt podpořený Pardubickým krajem, jehož hlavním smyslem bylo stručné seznámení se základními problémy životního prostředí, probíhal prostřednictvím jednohodinové konzultace, jejíž součástí je aktivní zapojení žáků. Projekt byl určen žákům od prvního až po devátý ročník. Vzhledem k tomu, že u dětí na prvním stupni je těžké udržet jejich pozornost, byla zvolena metoda výuky formou hry a rukodělné práce (modelování zvířat, stavba hnízda,…). Cílem celého projektu je vysvětlit žákům základní pojmy, seznámit
je s problematikou životního prostředí, aby si uvědomili, že i příroda je součástí našeho života a nelze ji přehlížet.

TÝDEN PRO ZEMI

Projekt „Týden pro Zemi“ byl zaměřen na ekovýchovu a upozornění na environmentální problémy. Akce probíhala od 14. do 22. dubna. Byla zde výstava myslivosti, hmyzu a motýlů, fotografií fauny a flóry, výrobků vytvořených z odpadních materiálů. Dále
ekologické přednášky pro žáky škol a pro veřejnost, přímé ekologické aktivity v terénu, především úklid černých skládek. Do projektu se zapojili zdejší základní školy i obec. Největší část akce bylo otevření botanické minizahrady a oslavy samostatného 22. dubna, v jehož rámci úspěšně proběhl pokus o český rekord v sestavení obrazce z PET-víček.

Podrobný rozpis akcí:

Výstava myslivosti a přírodních látek – ve spolupráci s MO myslivců výstava loveckých
trofejí, přírodnin, které lze v přírodě nalézt a výrobků z přírodních materiálů.

Výstava fotografií – výstava fotografií, zaměřená na faunu a flóru Skutečska, krásy zdejších
lomů a to vše v kontrastu s černými skládkami a zdevastovanými místy okolní krajiny. Cca
200 fotografií.

Výstava výrobků zhotovených z odpadů – výstava výrobků z odpadového materiálu,
ukázka možností zpracování odpadů a jejich opětovného využití – spolupráce s místní
základní školou

Výstava hmyzu a motýlů z celého světa – Výstava unikátní sbírky hmyzu a motýlů z celého
světa, které sesbíral pan Ota Černý z Hlinska v Čechách.

Výstavy přístupné široké veřejnosti, budou na nich pokladničky na dobrovolné vstupné, z
vytěžených peněz budou adoptována zvířata ze záchranné stanice Pasíčka
Založení botanické minizahrady spojené s vybudováním mineraologické výstavy –
vytvoření menší botanické zahrady s mnoha různými bylinami a dalšími vzácnějšími druhy
rostlin, vhodnými do našeho klimatu. Součástí botanické zahrady byla také výstava různých
druhů nerostů a minerálů

Ekovycházky a ekopřednášky – během týdne přednášky pro žáky základních škol a pro
veřejnost. Témata přednášek se týkala zpracování odpadů, recyklace, obnovitelných zdrojů
energie, globálního oteplování, apod. Pro žáky byly připraveny ekovycházky.

Úklid skládek odpadů – s žáky základních škol úklid vytipovaných oblastí s odhozenými
odpadky a dalším nepořádkem

Barevný den s Eko-komem, vytvoření českého rekordu – 22. dubna, Barevný den s Ekokomem,
sestavení obrazce z víček od PET-lahví, uskutečnění nového českého rekordu

PC PRO SENIORY

Školením prošlo 15 seniorů, naučili se základní prvky ovládání počítače a především ovládat a používat internet. Cílem bylo umět si na internetu najít především nutné informace (spoje, adresy, kontakty) a dále pak stránky o vlastních zálibách (historie, pěstitelství, …).

Kurz probíhal na Základní škole Komenského ve Skutči, kde byla zdarma zapůjčena učebna výpočetní techniky. Každý senior měl díky tomu vlastní počítač. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti jsme otevřeli i dva kurzy pro dospělé. Ty byly
zaměřeny na úplné základy ovládání PC a práce s MS Office. Tímto kurzem prošlo 32 lidí. Celkem tedy proběhli 3 kurzy (senioři a 2x dospělí), každý kurz měl deset dvouhodinových sezení. Zprávy o kurzu pro seniory vyšly i v řadě médií (ČRo Pardubice, Chrudimský deník, místní tisk). Vzhledem ke kladnému ohlasu bychom rádi připravily i pokračování kurzu v příštím roce.

KAPKA21 – KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ: AGENDA 21 PRO KAŽDÉHO (SÍŤ INFORMAČNÍCH, PORADENSKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH CENTER PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT)“

Zakázka pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Stejně jako v roce 2006 tak i v minulém roce jsme se stali dodavatelem akcí, programu a propagace v rámci grantového schématu MŽP „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, realizovaného Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Pro veřejnost byla otevřena ekoporadna na adrese sdružení: Ekoporadna byla otevřena v pondělí od 10.00 do 17.30 hodin a ve čtvrtek od 13.00 do 17.30 hod. Zároveň byly poskytovány služby především pro území Chrudimska, zaměřené na Místní Agendu 21, odpady, spotřebitelská témata či aktuální ekologická témata. Zajímavým počinem byla tzv. Zelená angličtina, což je kurs angličtiny se zaměřením na odbornou terminologii z oblasti životního prostředí.

pardubicky-kraj-logo-00o-1200x675-cropped logo-chrudim radampak-logo-800x445Logo-MSMT
(c)2011 - Občanské sdružení ALTUS
Foto použito © Godfer / Fotky & Foto
Web vytvořil Lukáš Rolínek - NETOVKY.info Systém běží na CMS Joomla 1.5